Leergang loopbaancounseling & coaching Job Consultancy

met deelnamecertificaat


Doelgroep

Loopbaan- en personeelsadviseurs die hun begeleidingsdeskundigheid willen verbreden met specifieke loopbaancounselings- en coachingsvaardigheden.


Doelstelling

Het effectief begeleiden van medewerkers:

Rode draad in de leergang

Job Consultancy hecht sterk aan de eigen verantwoordelijkheid van mensen voor hun loopbaan. De veranderingen die mensen als persoon doorlopen dienen - idealiter - gelijke tred te houden met ontwikkelingen binnen hun loopbaan. Daar waar dat niet gebeurd lopen mensen het gevaar roofbouw te plegen, hun plezier en betrokkenheid in het werk te verliezen en op te branden. Het is de taak van de begeleider (m/v) om in de verschillende fasen van het traject zijn klanten te ondersteunen deze eigen verantwoordelijkheid in te zien, te accepteren en er naar te handelen. Als rode draad door de leergang loopt het kunnen waarmaken van deze taak.
Het aanzetten tot de eigen verantwoordelijkheid van de klant kan worden vergroot door het verstandig inzetten van de methoden en technieken. Bovenal is dit proces afhankelijk van hoe de begeleider zichzelf als instrument durft in te zetten. Mogelijk zijn er bij de begeleider zelf weerstanden die het begeleidingstraject beinvloeden en is hij zelf nog bezig met het verkennen van zijn grenzen aan zijn dienstverlening. Daarom loopt ook als rode draad in de leergang het reflecteren op het eigen persoonlijke thema. Deze reflectieve houding wordt ondersteund door het aanreiken van een aantal paragrafen uit de psychologie. Zo krijgt de deelnemer zelf inzicht in de eigen onbewuste en bewuste mechanismen.


Trainingsopzet

De leergang omvat:
        Een introductiediner op de eerste dag (tot 20.30 uur)
Bij de trainingsdag(del)en komt het kader van het loopbaanbegeleidingstraject aan bod, waarbij de nadruk ligt op kennis- en houdingsaspecten. De deelnemers formuleren vooraf hun persoonlijk thema, hun leer- en werkdoelen en stellen deze tijdens de leergang zo nodig bij. Tijdens de gecombineerde trainings- en supervisiedagen werken de deelnemers 's morgens in de gehele groep en 's middags in een kleine supervisiegroep (3 - 4 deelnemers). In de supervisiebijeenkomsten oefenen de deelnemers zo mogelijk aan de hand van de geleerde begeleidingsinstrumenten, waarbij ze hun eigen praktijkervaringen en leerdoelen als uitgangspunt nemen. Op de afsluitende cursusdag reflecteren de deelnemers vanuit hun ervaring met een aantal afgeronde loopbaantrajecten en krijgen ze antwoord op hele praktische vragen. Op deze dag organiseren we eveneens een informatiemarkt waar de deelnemers hun favoriete instrumenten met hun medecursisten kunnen delen. De deelnemers ontvangen een uitgebreide werkmap, die ze als leidraad kunnen hanteren bij hun toekomstige begeleidingstrajecten.


Programmapunten

Eigen maken van de methodiek van loopbaancounseling/-coaching onderscheiden in een aantal fasen


Aan de hand van een door Job Consultancy ontwikkeld model ('Job Reflectie Curve') leren de deelnemers te diagnosticeren (herkennen) in welke fase van het loopbaanorientatietraject de klant zich bevindt en wat in die situatie de meest geëigende wijze van begeleiden is.


Voorbereiden en uitvoeren van het eerste klantcontact


Thema's:

Uitvoeren van een gedegen situatieanalyse


De deelnemers maken zich het achtergrondmateriaal eigen om de klant zaken in kaart te laten brengen als: sterke en zwakke kanten, beeldvorming bij anderen en mogelijkheden om daarop invloed uit te oefenen, eigen wensen, drijfveren, mogelijkheden en beperkingen, opstellen van een werkplan enz. Eveneens kan door gebruik te maken van de biografische methode de klant inzicht krijgen in de thema's die in zijn leven vervlochten zijn, maar waarvan hij zich vaak juist niet bewust is. Inzicht hierin kan op een effectieve wijze bijdragen aan de inhoud van de situatieanalyse.


Overwinnen van weerstanden bij de klant


We werken het thema weerstanden uit aan de hand van de syllabustekst en via praktijkgevallen. Hierbij maken we een onderscheid tussen mensen die wel/niet van functie willen veranderen.


Leren instrueren en nabespreken van de oefeningen


De deelnemers krijgen een twintigtal geselecteerde oefeningen, maken deze eerst zoveel mogelijk zelf en leren deze te instrueren en na te bespreken. Hierbij besteden we veel aandacht aan 'het moment waarop een oefening toepasselijk is', 'voor wie de oefening geschikt is gelet op het benodigde abstractieniveau', 'verschillende aanzetten tot zelfmanagement', 'mogelijkheden voor de counselor/coach om de klant te motiveren', enz.


Creativiteit: snuffelen, het verbreden van de eigen horizon

In een loopbaanorientatietraject is creativiteit een belangrijk voorwaarde om los te komen van oude, vastgeroeste denkpatronen. Aan de hand van praktijkgevallen werken we een drietal creativiteitstechnieken uit, te weten 'associeren', 'klimmen' en 'zweven', Hierbij besteden we speciale aandacht aan de toepassingsmogelijkheden die dit biedt voor de counselor/coach. Tevens besteden we ruim aandacht aan begeleidingstechnieken vanuit een intuitieve en spirituele invalshoek.


De logische stap van persoons- naar functieprofiel


We werken tijdens de training stap-voor-stap de als lastig ervaren overgang van het persoons- naar het functieprofiel uit.

Kernkwaliteiten

Via het benoemen van kernkwaliteiten leren we de counselor/coach hoe de klant zicht kan krijgen op de samenhang tussen zijn/haar sterke en zwakke kanten. Hierbij bespreken we de verschillende toepassingsmogelijkheden bij begeleidingsgesprekken.

Leerstijlen

Aan de hand van een leerstijltest en een uitgebreid werkboek krijgt de counselor/coach een instrument in handen om de functieveranderaar meer inzicht te bieden in zijn/haar leerstijl om daarmee de effectiviteit van het orientatietraject te verhogen. Voor de counselor/coach zelf is het een middel om een meer pluriforme begeleidingsstijl te ontwikkelen.


Aandacht voor de inbedding van loopbaancounseling binnen de organisatie


Afhankelijk van de samenstelling en belangstelling binnen de groep bespreken we de:

Overige onderdelen


Continue aandachtspunt: aanzetten tot zelfmanagement bij de klant


Het certificaat

De deelnemers ontvangen bij de afronding een certificaat. Voorwaarde is dat ze minimaal 2 loopbaanbegeleidingstrajecten hebben afgerond en alle onderdelen van de leergang hebben gevolgd. Deelnemers die onderdelen hebben gemist bieden we de kans die op een alternatieve wijze in te halen. Bij de uitreiking van het certificaat krijgen de deelnemers een oordeel mee over hun vorderingen als loopbaanadviseur, inclusief enige tips voor verdere professionalisering.


Algemene informatie

Groepsgrootte: 6 - 10 personen

Cursus- en doorlooptijd:
16 dagdelen gedurende ± 20 weken

Extra tijdsbesteding: ongeveer
4 uur per week

Plaats:
nader te bepalen (in-company)

Begeleiding:
Projectteam, samengesteld uit trainers en supervisoren.