Effectmeter loopbaancoaching©
meten = weten


Zelfverantwoordelijke houding van medewerkers voor hun loopbaan

Het bevorderen en vergroten van de inzetbaarheid van medewerkers vormt voor steeds meer organisaties een essentieel aandachtspunt in hun personeelsbeleid. Daaraan gekoppeld ontstaat de behoefte om dit proces op een professionele wijze te voorzien van instrumenten die inzicht geven in de effectiviteit van acties die organisaties op dit terrein uitvoeren.
Dit geldt zeker voor organisaties die kiezen voor instrumenten met als doel het in brede zin bevorderen van een zelfverantwoordelijke houding van medewerkers voor hun loopbaan.
Een probleem dat speelt bij het bepalen van effectieve begeleidingsvormen, is het ontbreken van toetsbare resultaten. Immers een functieverandering is vrij eenvoudig vast te stellen, maar het vergroten van een zelfverantwoordelijke houding is moeilijker te meten.
De effectmeter loopbaancoaching ©¸ meet juist de kwaliteit van het begeleidingsaanbod.


Toepassingsmogelijkheden

De effectmeter loopbaanbegeleiding © is een instrument dat een organisatie in staat stelt om inzicht te verkrijgen in de resultaten/effectiviteit van loopbaanbegeleidingstrajecten.

Voorbeelden:
meten van de bijdrage van een loopbaanadviescentrum aan het bereiken van de doelstellingen van de organisatie, zoals het bevorderen van de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers
een managementinformatie-instrument voor het bepalen van de gewenste strategie inzake inzetbaarheid en/of mobiliteitsbevordering
meten van de effectiviteit van loopbaanbegeleiding voor diverse doelgroepen
meten van de effectiviteit van loopbaancoaching op wat langere termijn
vergelijken van de effectiviteit van diverse loopbaanbegeleidingsproducten

Inhoud standaard effectmeter loopbaanbegeleiding©

De door Job Consultancy ontwikkelde standaard effectmeting omvat 6 clusters, te weten:
Waargenomen mogelijkheden op de interne en externe arbeidsmarkt
Zicht op eigen persoon, inzetbare kennis en vaardigheden
Randvoorwaarden om gerichte loopbaanactiviteiten te ondernemen
Gevoel omtrent het kunnen sturen van de eigen loopbaan
Een zelfverantwoordelijke houding, oriëntatie op (permanente) inzetbaarheid, bereidheid tot loopbaanverandering en openstaan voor nieuwe ervaringen
Algemeen welbevinden op het werk
Deze 6 clusters met in totaal 44 vragen behoren tot de standaardvragenlijst, waarin tevens een aantal achtergrondvariabelen is opgenomen:
Leeftijd van de respondent
Sexe van de respondent
Huidige functie / functieniveau / opleidingsniveau
Aantal jaren werkzaam bij de organisatie / in huidige functie
Het is mogelijk de vragenlijst uit te breiden met andere onderwerpen, zoals evaluatievragen met betrekking tot het begeleidingstraject. Meestal gebeurt dat in de vorm van open vragen.
 

Doelgroep

De effectmeter loopbaanbegeleiding © is geschikt voor organisaties die structureel activiteiten of ondersteuning aanbieden ter bevordering van individuele inzetbaarheid en mobiliteit. Iedere vorm van loopbaanbegeleiding of mobiliteitsbevordering kan met dit instrument - al dan niet aangepast - getoetst worden op zijn effectiviteit.


Aantal metingen

De metingen vinden op twee momenten plaats, met een optie op een derde meting:
Meting 1: voordat betrokkene enige vorm van loopbaanbegeleiding heeft gekregen

Meting 2: direct na afloop van de begeleiding

Meting 3 (optioneel): ± een half jaar na afronding van het loopbaanbegeleidingstraject
De effectmeter loopbaanbegeleiding © meet dus zowel de effecten van de begeleiding op korte als eventueel op middellange termijn.
 

Verzamelen en verwerken van gegevens

De opdrachtgever ontvangt van Job Consultancy optisch leesbare vragenlijsten en verzorgt zelf de uitgifte en inname van de vragenlijsten.
Job Consultancy zorgt voor de verwerking, interpretatie en rapportage van de gegevens. Bij een combinatie van open en gesloten vragen kan de opdrachtgever de verwerking van de open vragen voor eigen rekening nemen of uitbesteden aan Job Consultancy.
 

Kostenindicatie

De kosten zijn onder meer afhankelijk van het aantal open vragen dat door Job Consultancy wordt verwerkt, het aantal respondenten, het aantal metingen, het aantal rapportages en eventuele extra's in de vragenlijst.