Effectmeter loopbaancoaching©
meten = weten


Zelfverantwoordelijke houding van medewerkers voor hun loopbaan

Het bevorderen en vergroten van de inzetbaarheid van medewerkers vormt voor steeds meer organisaties een essentieel aandachtspunt in hun personeelsbeleid. Daaraan gekoppeld ontstaat de behoefte om dit proces op een professionele wijze te voorzien van instrumenten die inzicht geven in de effectiviteit van acties die organisaties op dit terrein uitvoeren.Dit geldt zeker voor organisaties die kiezen voor instrumenten met als doel het in brede zin bevorderen van een zelfverantwoordelijke houding van medewerkers voor hun loopbaan.
Een probleem dat speelt bij het bepalen van effectieve begeleidingsvormen, is het ontbreken van toetsbare resultaten. Immers een functieverandering is vrij eenvoudig vast te stellen, maar het vergroten van een zelfverantwoordelijke houding is moeilijker te meten.
De effectmeter loopbaancoaching ©¸ meet juist de kwaliteit van het begeleidingsaanbod.


Toepassingsmogelijkheden

De effectmeter loopbaanbegeleiding © is een instrument dat een organisatie in staat stelt om inzicht te verkrijgen in de resultaten/effectiviteit van loopbaanbegeleidingstrajecten.

Voorbeelden:
Inhoud standaard effectmeter loopbaanbegeleiding©

De door Job Consultancy ontwikkelde standaard effectmeting omvat 6 clusters, te weten:
Deze 6 clusters met in totaal 44 vragen behoren tot de standaardvragenlijst, waarin tevens een aantal achtergrondvariabelen is opgenomen:
Het is mogelijk de vragenlijst uit te breiden met andere onderwerpen, zoals evaluatievragen met betrekking tot het begeleidingstraject. Meestal gebeurt dat in de vorm van open vragen.
 

Doelgroep


De effectmeter loopbaanbegeleiding © is geschikt voor organisaties die structureel activiteiten of ondersteuning aanbieden ter bevordering van individuele inzetbaarheid en mobiliteit. Iedere vorm van loopbaanbegeleiding of mobiliteitsbevordering kan met dit instrument - al dan niet aangepast - getoetst worden op zijn effectiviteit.


Aantal metingen


De metingen vinden op twee momenten plaats, met een optie op een derde meting:
Meting 1: voordat betrokkene enige vorm van loopbaanbegeleiding heeft gekregen
Meting 2: direct na afloop van de begeleiding
Meting 3 (optioneel): ± een half jaar na afronding van het loopbaanbegeleidingstraject
De effectmeter loopbaanbegeleiding © meet dus zowel de effecten van de begeleiding op korte als eventueel op middellange termijn.
 

Verzamelen en verwerken van gegevens

De opdrachtgever ontvangt van Job Consultancy optisch leesbare vragenlijsten en verzorgt zelf de uitgifte en inname van de vragenlijsten.
Job Consultancy zorgt voor de verwerking, interpretatie en rapportage van de gegevens. Bij een combinatie van open en gesloten vragen kan de opdrachtgever de verwerking van de open vragen voor eigen rekening nemen of uitbesteden aan Job Consultancy.
 

Kostenindicatie


De kosten zijn onder meer afhankelijk van het aantal open vragen dat door Job Consultancy wordt verwerkt, het aantal respondenten, het aantal metingen, het aantal rapportages en eventuele extra's in de vragenlijst.