Coaching/Supervisie (algemeen)


Doelgroep

Uitvoerenden en leidinggevenden die in hun omgang met hun klanten en collega's c.q.medewerkers steeds terugkerende knelpunten ervaren bij het ontwikkelen en onderhouden van goede relaties.

 
Introductie

Bij coachings- en supervisiegesprekken is sprake van een begeleide leersituatie die optimaal gebruik maakt van het feit dat de werkpraktijk parallel loopt met het leren tijdens de gesprekken. De invalshoek om coachings- of supervisie-gesprekken te voeren kan heel verschillend zijn. Leerdoelen kunnen betrekking hebben op zaken als: ingroeien in een nieuwe functie, omgaan met loyaliteit, invloed, een veranderende werksituatie, zicht krijgen op en benutten van eigen mogelijkheden binnen de organisatie, delegeren, implementatie van nieuwe werkvormen, nemen van beslissingen en/of van impopulaire maatregelen, etc.
 

Doelstelling van een coachings-/supervisietraject

Deelnemers:
Inhoud en werkwijze

Nadat via een oriënterend gesprek gebleken is dat het 'klikt' met de begeleider, volgt een intake-gesprek waarin een verdere wederzijdse kennismaking, een voorlopige formulering van de individuele leerdoelen en het maken van werkafspraken centraal staan. Bij werkafspraken doelen we onder meer op de frequentie (meestal 1 x per 14 dagen), doorlooptijd, data en tijdstip, plaats van handeling, inbreng van werkmateriaal, evaluatiemomenten en wijze van rapportage.
Vanaf het tweede gesprek werkt de klant, ondersteund door de begeleider aan het realiseren van zijn/haar leerdoelen. Het accent ligt in de beginfase op het herkennen en erkennen van de mechanismen in het handelingsrepertoire van de klant, die -ter reflectie- zelf schriftelijk of mondeling materiaal inbrengt. De begeleider ondersteunt deze reflectie door te luisteren naar het praktijkverhaal, te wijzen op eventuele inconsistenties in dat verhaal, begrip te tonen, te confronteren, analyse-kaders en rollenspellen aan te bieden, etc.
In de eerste helft van de gesprekkenreeks komt ook de persoonlijke leerstijl en stijl van werken van betrokkene aan bod: "Hoe zijn deze beter te benutten en in welk opzicht voor verbetering vatbaar?"
Van elk begeleidingsgesprek maakt de klant een verslag in het kader van de reflectiefunctie van het ondersteuningstraject.
Halverwege het afgesproken aantal zittingen vindt een evaluatie plaats met de mogelijkheid om het leerproces zonodig bij te stellen.
In de tweede helft van de gesprekkenreeks verschuift het accent steeds meer van herkennen en erkennen van datgene wat betrokkene wil leren, naar het uitbreiden van zijn/haar handelingsrepertoire. Uiteindelijk zal dit meer doelgerichte en doelmatige werkrelaties opleveren.
In het laatste gesprek benoemt de klant met behulp van de begeleider zijn/ haar leerresultaten, waarna gezamenlijk een strategie wordt uitgestippeld hoe de klant in de toekomst de reflectie op zijn/haar handelen vorm kan blijven geven.
 
Een toepasselijk vervolg is het starten van een intervisieproces met collega's in een gelijkwaardige positie binnen of buiten de eigen organisatie/instelling.Algemene informatie

Contactsituatie:
Individuele gesprekken of in (management)teamverband

Duur en frequentie:
10 gesprekken van 1½ uur, ± 1x per drie weken

Plaats coaching:
In overleg (niet op de werkplek)

Aanvang coaching
:
Op ieder moment, geen lange tussentijdse onderbreking

Kosten coaching:
€ 185: individuele gesprekken

Naast individuele gesprekken verzorgen we ook groepszittingen (2-4 deelnemers). Bij de groepstrajecten neemt de duur van de zittingen toe tot ± 2 uur bij twee en 3 uur bij drie of vier deelnemers. Kosten  € 300 - 500 per teamzitting.

Job Consultancy werkt uitsluitend met ervaren begeleiders/supervisoren.

Coaching en supervisie / inleiding
Coachingsvaardigheden voor managers / de lerende organisatie
Teamcoaching