Intervisietraining

Intervisie stimuleert de reflectie op de eigen werksituatie en biedt medewerkers collegiale steun

Doelgroep
Teams die een constructieve werksituatie willen behouden of bereiken door elkaar gestructureerd te ondersteunen bij hun reflectie op de dagelijkse werkpraktijk.

Kanttekeningen
Fusies, reorganisaties, privatiseringsoperaties en bezuinigingen zorgen voor een voortdurende veranderende omgeving en veel beweging wat betreft arbeidsplaatsen en functies. Dit vraagt van het management èn de medewerkers hoe langer hoe meer de vaardigheid om te blijven leren. Beide partijen staan daarmee voor een krachtproef om op een professionele wijze op deze veranderingen in te spelen en voortdurend de kwaliteit en kwantiteit van hun werk en hun functioneren te bewaken.
Het instrument intervisie kan hierbij een structurerende rol vervullen
.
Doelstelling
De deelnemers krijgen een structuur aangeboden en vaardigheden aangeleerd die hen in staat stellen zelfstandig een intervisie-traject uit te voeren, waarin ze elkaar goed kunnen ondersteunen bij hun reflectie op de dagelijkse werkpraktijk en een produktieve werksituatie kunnen behouden en/of bereiken.

Opzet, inhoud en werkwijze
De training omvat drie bijeenkomsten met de gehele groep

In de eerste bijeenkomst brengt de trainer met de deelnemers structuur aan in het te starten intervisieproces. Aan bod komen de functies van intervisie, de condities voor het slagen er van, de valkuilen, alsmede de wijze waarin intervisie zich onderscheidt van andere vormen van leren. Daarnaast worden zaken als groepsgrootte, wijze van praktijkinbreng, leiderschap, plaats, duur en frequentie van de intervisie-zittingen en looptijd van het traject besproken. Als achtergrondinformatie ontvangen de deelnemers literatuur. De eerste bijeenkomst wordt afgesloten met een oefen-intervisiezitting, gevolgd door een nabespreking, waarna de deelnemers de intervisiegroepjes (maximaal 5 deelnemers) formeren.
Nadat de deelnemers zelfstandig een aantal intervisiebijeenkomsten achter de rug hebben en daarmee wat meer vertrouwd zijn geraakt met het begrip intervisie komen in de tweede bijeenkomst een aantal bruikbare methoden, technieken, werkvormen en diverse (hulp)middelen aan bod. Doel: medewerkers zó leren spreken en luisteren dat ze een produktief leerklimaat in de intervisiegroep bewerkstelligen.
Behandeld worden onder meer de sleutelbegrippen en grondregels van de Thematische Interactionele Methode gebaseerd op de ideeën van Ruth C. Cohn, de regels voor het geven en ontvangen van feedback en andere communicatieve vaardigheden. De tweede bijeenkomst eindigt wederom met een oefen-intervisiezitting en de evaluatie daarvan.
De deelnemers gaan vervolgens zelfstandig in hun intervisiegroep vijf keer aan de slag, waarbij ze de mogelijkheid hebben tussentijds de trainer mondeling of telefonisch te consulteren.
Tijdens de derde en laatste bijeenkomst met de trainer evalueren de deelnemers hun intervisiezittingen aan de hand van door henzelf ingevulde vragenlijsten. Behalve een terugblik bespreken de deelnemers dan tevens welke verbeteringen ze in hun werkwijze willen doorvoeren. Ook tijdens deze laatste bijeenkomst kunnen de deelnemers nog een intervisiezitting oefenen.


Algemene informatie

Procedure:
In een oriënterend gesprek bespreken deelnemers, opdrachtgever en trainer de voorliggende vraag en bepalen ze of een intervisietraining het meest geëigende instrument is.        
                
Duur:
3 dagdelen van 3½ uur        
                
Doorlooptijd:
Tussen zitting 1 en 2 ± een maand, zitting 3 enige maanden later        
                
Aantal deelnemers:
Max. 15 personen        
                
Plaats en tijdstip:
In overleg        
                
Aanvang:
Op ieder moment        
                
Kosten:        
€ 600 à € 750 per dagdeel (afhankelijk van de groepsgrootte), exclusief verblijfkosten. Contractprijzen op aanvraag