Groepscursus Lijn brengen in eigen loopbaan


Uigangspunt: zelfmanagement

Centraal in deze cursus staat de doelstelling om meer controle over de eigen loopbaan te krijgen. Het streven is om dat stapsgewijs te bereiken.
De cursus doet een duidelijk beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemers, inherent aan onze opvatting dat eenieder verantwoordelijk is voor zijn eigen loopbaan.
"Lijn brengen in eigen loopbaan" doen mensen vaker in hun loopbaan, het is een continu proces. De gedachte achter deze cursus is dat de deelnemers leren om dit leerproces op gang te brengen en te houden, zodat ze buiten het begeleidingstraject om daarmee door kunnen gaan.

Zowel tijdens de cursusdagen als in de individuele gesprekken zal de begeleiding gericht zijn op het vergroten van het gevoel van zelfsturing of te wel het ontwikkelen van zelfmanagement. Dit houdt in dat de trainers meer uitdagend, ondersteunend, motiverend en verhelderend met de inhoud van de cursus omgaan dan het 'sec' laten uitvoeren van de opdrachten.


Keuze groepstraining versus puur individuele begeleiding

De training is met name geschikt voor mensen die graag in groepsverband gericht willen nadenken over het vervolg van hun loopbaan. De deelnemers kunnen elkaar stimuleren en tot steun zijn. Ook relativeert het makkelijker door kennis te nemen van andere voorbeelden en de deelnemers kunnen van elkaars ervaringen leren, waardoor meer zicht ontstaat op de verschillende mogelijkheden die er zijn om 'hete hangijzers' op te lossen. Tijdens de cursusdagen krijgen de deelnemers de gelegenheid zich een hele dag te concentreren op de bovengenoemde vragen. Dit bevordert het leerproces omdat niet alles tussendoor hoeft te gebeuren.

Minder geschikt is de cursus voor mensen die in een zeer gecompliceerde situatie zitten (combinatie van diverse problemen) of die zeer emotioneel met hun (ex)werksituatie verbonden zijn en weinig energie hebben voor het volgen van een heroriëntatietraject. Wel is het voor de meesten goed mogelijk om na een eerste verwerking van deze fase aansluitend een groepsprogramma te plannen.
Minder geschikt is een groepscursus uiteraard ook voor mensen die zich niet graag bloot willen geven in een groep of de neiging hebben voortdurend betrokken te zijn op de ander, waardoor ze zelf onvoldoende tot hun recht komen.


Doelgroep

De training is bestemd voor mensen die:
van functie of werkomgeving moeten of willen veranderen
zich willen bezinnen op hun huidige baan
het gevoel hebben dat ze hun capaciteiten onvoldoende kwijt kunnen
zich breder inzetbaar willen maken om in te kunnen spelen op veranderingen

Cursusopzet
Vier cursusdagen (9.30- 17.30 uur), 1x per maand
Vijf individuele counselinggesprekken (intake, 3x tussentijds, afrondend
Huiswerkopdrachten
Extra eigen tijdsinvestering: 3-4 uur per week
Doorlooptijd 4 - 6 maanden
Groepsgrootte: ± 8 personen
Begeleiding: 1 - 2 trainers

Inhoud

In de training behandelen we, na een individueel intakegesprek, drie modules die tezamen een compleet loopbaanheroriëntatietraject vormen.

Module 1: Opmaken stand van zaken huidige situatie, inclusief afstand nemen en verwerken

De deelnemer (m/v) brengt in kaart waar hij goed en minder goed in is (vaardigheden en persoonlijke eigenschappen) en waar hij voor warmloopt. Ook gaat hij op zoek naar de oorzaken van onbevredigende werksituaties in het heden en verleden.
Omdat veranderingen zich bijna nooit zonder verlies aan waarden en verworven zekerheden voltrekken, ondersteunen we de deelnemer een en ander te verwerken en afstand te nemen. Mensen hebben vaak tijd en energie nodig om los te komen van het verleden en hun blik te wenden naar de toekomst. Tevens kunnen privé-zaken aan bod komen voor zover deze de voortgang van het loopbaantraject beïnvloeden.

Resultaat: deelnemer zit goed in z'n vel en weet waar hij staat


Module 2: Oriënteren op loopbaanalternatieven en maken van keuzes

In module 2 ligt het accent op het verwerven en inkaderen van een veelheid aan informatie. Deze periode is te vergelijken met de werking van een expansievat: de deelnemer bouwt letterlijk en figuurlijk druk op, om zo een solide basis te vormen voor de laatste en beslissende fase van zijn heroriëntatie.


Loopbaanheroriëntatietraject in de vorm van een expansievat (© Job Consultancy)
De begeleiding richt zich op het vergroten van de creativiteit van de deelnemer bij het benaderen van de arbeidsmarkt ten einde zijn eigen horizon te leren verbreden. Een belangrijk onderdeel hiervan vormt het ontwikkelen en gebruiken van een contactennetwerk, waarbij we uitgebreid stilstaan bij het voeren van oriënterende gesprekken. Vervolgens ondersteunen we de deelnemer keuzes te maken tussen de verschillende alternatieven. Hierbij staat de realiteitswaarde van die alternatieven voorop. Tijdens de gesprekken zullen de begeleider en de deelnemer kritisch nagaan of de beoogde nieuwe functie voldoet aan de door de deelnemer gestelde criteria en een afweging proberen te maken van de prioriteiten en consequenties van een bepaalde beslissing.

Resultaat: deelnemer is toe aan het 'echte' werk


Module 3: Uitstippelen plan van aanpak en gericht actie ondernemen

In deze module ondersteunen we de deelnemer de noodzakelijke stappen te plannen die leiden tot de meest gewenste werksituatie. Door te plannen vergroot hij de kans om niet van het gewenste pad af te raken of terug te vallen in oude patronen.
Nadat de deelnemer de puntjes op de i heeft gezet omtrent hetgeen hij te bieden heeft (zijn product) komt hij in actie om de gewenste werksituatie te bereiken.
In termen van het expansievat: de deelnemer laat de opgebouwde druk heel gericht ontsnappen in de voor hem gewenste richting.

Tijdens de training komen de volgende onderdelen aan bod:
Resultaat: deelnemer voelt zich zeker van zijn zaak om zichzelf te presenteren


Uitvoering

Wij voeren deze training in company uit. In overleg met de opdrachtgever bepalen we de definitieve vorm.

Train-de-trainer cursussen en licenties

Job Consultancy verzorgt ook train-de-trainer cursussen die de organisatie in staat stelt de groepstraining in eigen beheer uit te voeren. Desgewenst kan de organisatie met het materiaal van Job Consultancy werken via een licentie-overeenkomst.