Het outplacementtraject

Gebruikelijke procedures

Een outplacement kandidaat (m/v) kan in alle gevallen contact met ons opnemen om een afspraak te maken voor een oriënterend en vertrouwelijk gesprek op ons bureau. In dit gesprek kunnen we nagaan of wij iets voor elkaar kunnen betekenen en of het klikt met de beoogde begeleider. De kandidaat kan vooraf een voorkeur uitspreken omtrent zijn begeleider (m/v, achtergrond enz.). Het initiatief kan ook uitgaan van de werkgever (opdrachtgever).
Als het gesprek positief verloopt maken we een offerte voor de opdrachtgever. Aanvullend vindt er vaak een driegesprek plaats om het definitieve traject vast te stellen.
De gemiddelde duur van het outplacementtraject bedraagt 6 - 12 maanden vanaf het moment dat de kandidaat volledig beschikbaar is en in staat is het programma te doorlopen.
Een periode van 6 maanden is realistisch in situaties waar nauwelijks of geen sprake is van "verwerking van de oude werksituatie" en de arbeidsmarkt gunstig is voor betrokkene.


Doelstelling en programma-onderdelen

Tijdens het traject ondersteunen we de kandidaat bij het opstellen van een gedegen plan van aanpak, bij de baanverwerving en tijdens de inwerkperiode in de nieuwe baan.

Hieraan liggen de volgende onderdelen ten grondslag:
- Afstand nemen en verwerking
- Analyse van situatie en persoon
- Oriëntatie op loopbaanalternatieven via een brede verkenning van de 
  arbeidsmarkt
- Opzetten van een uitgebreid contactennetwerk
- Uitwerking van een aantal alternatieven en uitstippelen van een
   plan van aanpak
- Voorbereiden en voeren van netwerkgesprekken met het doel vacatures
  te achterhalen (individueel of groepsgewijs via een netwerktraining
  en deelname aan een interne sollicitatie- of jobclub)
           
- Leren schrijven van een goede sollicitatiebrief en CV, maken van een
  functieprofiel en CV voor open sollicitaties, inschrijving bij een
  mobiliteitsbank of detacherings- c.q. werving&selectie bureau
- Voorbereiden en oefenen van een sollicitatiegesprek (individueel of
  groepsgewijs)
- Ondersteuning bij het daadwerkelijk solliciteren
- Coaching op de nieuwe werkplek gedurende enige tijd


Opzet en doorlooptijd

De begeleiding omvat een mix van individuele gesprekken met een vaste begeleider eventueel afgewisseld met relevante derden van binnen of buiten Job Consultancy en groepsactiviteiten (workshops, jobclub). Daarnaast zijn er tussentijds consultaties per telefoon of email. Indien een van beide partijen wat langer afwezig is en de wekelijkse gesprekken geen doorgang vinden, spreiden we de gesprekken in onderling overleg over een langere periode uit. Van deze mogelijkheid kan de kandidaat ook gebruik maken als hij vanwege een stage of detachering langere tijd aan het werk is.

Een outplacementtraject duurt gemiddeld 6 - 12 maanden.

Naast de individuele gesprekken in combinatie met schriftelijke opdrachten kunnen kandidaaten als extra ondersteuning bij de fase van analyse en persoon gebruik maken van een uitgebreide test. Dit kan een persoonlijkheidsvragenlijst zijn (OPQ) of een meer beroepsgerichte test. Toepassing van de OPQ biedt snel een helder beeld van verschillende persoonlijkheidseigenschappen die in een werksituatie van belang zijn, zoals besluitvaardigheid, onafhankelijkheid, zorgzaamheid en denkstijl.

Op het moment dat de kandidaat helder heeft wat hem motiveert, welke persoonseigenschappen een rol spelen en welke functies hij ambieert, heeft het assessmentcenter toegevoegde waarde. Deze methode leent zich goed om onder de loep te nemen of de kandidaat in staat is de kwaliteiten die nodig zijn voor de geambieerde functie(s) in een gesimuleerde praktijksituatie te laten zien.

De gesprekken vinden in de regel plaats op kantoor bij Job Consultancy. Desgewenst kan de kandidaat tijdens de begeleidingsperiode gebruik maken van onze bureaufaciliteiten.
Elk traject is maatwerk en wordt vooraf samen met de kandidaat en opdrachtgever opgesteld.


Evaluatie en rapportage

Vooraf maken we hierover afspraken met de opdrachtgever. Gebruikelijk is een kwartaalrapportage. Als er zich tussentijds belangrijke ontwikkelingen voordoen, houden we de opdrachtgever hiervan op de hoogte. De kandidaat heeft vooraf inzage in deze rapportages.


Vertrouwelijkheid

Alle informatie die de begeleider in de gesprekken ontvangt is strikt vertrouwelijk. Eventueel schriftelijk materiaal wordt in het laatste gesprek teruggegeven of vernietigd.


Kosten en declaratiemomenten

Variant lengte traject 12 maanden

Eerste half jaar:
-  regulier traject van wekelijkse gesprekken, inclusief tussentijds
   overleg: € 4.200
-  optie: uitvoeren en uitgebreid nabespreken van de OPQ dan wel een
   alternatief: max. € 950

Bij aanvang brengen we het reguliere traject van wekelijkse gesprekken in rekening.
De kosten van een eventuele OPQ of andere test declareren we na uitvoering.


Tweede half jaar:
- regulier traject maand 7 t/m 9: € 1.800
- regulier traject maand 10 t/m 12: € 1.500
- optie: voorbereiden, uitvoeren en uitgebreid nabespreken van een assessment
     center: € 1.100

Bij aanvang brengen we het reguliere traject van maand 7 t/m 9 in rekening, drie maanden later het reguliere traject van maand 10 t/m 12.
De kosten voor een eventueel assessment center declareren we na uitvoering.

Indien gewenst kan er in de offerte een passage opgenomen worden die de opdrachtgever het recht geeft het traject na 6 of na 9 maanden zonder extra kosten te beëindigen.


Variant lengte traject 6 maanden

Regulier traject van wekelijkse gesprekken, bureaufaciliteiten en tussentijdse ondersteuning gedurende 6 maanden, inclusief indien gewenst tussentijds overleg met de opdrachtgever: € 4.950

Optioneel:
- uitvoeren en uitgebreid nabespreken van de OPQ dan wel een      
  alternatief: max. € 950
- voorbereiden, uitvoeren en uitgebreid nabespreken van een assessmentcenter: max.
  € 1.100

Bij aanvang brengen we de kosten van de eerste 4 maanden van het reguliere traject van wekelijkse gesprekken in rekening, te weten € 3.600.
Bij de start van de laatste twee maanden de rest, te weten € 1.350.
Als we één of meer testen uitvoeren, declareren we de kosten na afloop.

Indien gewenst kan er in de offerte een passage opgenomen worden die de opdrachtgever het recht geeft het traject na 4 maanden zonder extra kosten te beëindigen.
printversie van deze tekst